• Mолитвама светих отаца наших Св Зосима и Јакова Господе Исусе Христе смилуј се на нас. Амин

Мо­ли­тва пр­ва Пре­по­доб­ним оци­ма Зо­си­му и Ја­ко­ву, ту­ман­ским чу­до­твор­ци­ма

Пре­по­доб­ни и бо­го­но­сни оци на­ши Зо­си­ме и Ја­ко­ве, жи­во­том сво­јим на зе­мљи по­све­до­чи­ли сте Хри­ста. Од­ри­чу­ћи се од при­вре­ме­них бла­га, на­сле­ди­ли сте веч­на. Тај­ном бо­го­ми­сли­ја осве­шта­ли сте се­бе. Сло­бо­дом сво­јом иза­бра­ли сте Цар­ство Бо­жи­је, ра­ди ко­га пре­тр­пе­сте све не­да­ће жи­во­та. Сте­кав­ши сме­лост, као при­ја­те­љи Го­спод­њи и са­жи­те­љи све­тих у Ра­ју, и нас не­до­стој­не спо­ме­ни­те, да у да­ну веч­но­га су­да, са по­след­њи­ма обре­те­мо ми­лост Бо­жи­ју. И у вре­ме зем­но­га бив­ство­ва­ња на­шег, на­у­чи­те нас при­ме­ром све­тим, ка­ко да пра­вил­но ис­по­ве­да­мо исти­ни­то­га Бо­га и жи­ви­мо ка­ко је угод­но Ње­му, сла­ве­ћи га у Тро­ји­ци, Оца и Си­на и Све­то­га Ду­ха, са­да и увек и у ве­ко­ве ве­ко­ва. Амин.

 

 

Мо­ли­тва дру­га Пре­по­доб­ним оци­ма Зо­си­му и Ја­ко­ву, ту­ман­ским чу­до­твор­ци­ма

О чу­де­сни и бо­го­но­сни оци на­ши Зо­си­ме и Ја­ко­ве, мо­ли­тве­но за­сту­пи­те све оне ко­ји вам при­ти­чу са љу­ба­вљу, зна­ју­ћи да сте сте­кли сме­лост пред Бо­гом. Не от­пу­сти­те без уте­хе, ни­ко­га од ма­лих Хри­сто­вих слу­гу, ко­ји вам ва­пе, стра­да­њи­ма и бо­ле­сти­ма мно­гим оп­хр­ва­ни. Да­руј­те им по бла­го­да­ти ко­јом вас укре­пи Го­спод, да уте­ше­ни и охра­бре­ни до­ђу до по­зна­ња исти­не и по­ста­ну уде­о­ни­ци ста­да ода­бра­но­га. Да уте­ло­вље­ни у све­тим тај­на­ма у за­јед­ни­ци Цр­кве, на­сле­де веч­на до­бра и на­сла­ђу­ју се гле­да­њем ли­ца Бо­жи­јег, сла­ве­ћи и у вре­ме зем­но­га жи­во­та Бо­га у Тро­ји­ци, Оца и Си­на и Све­то­га Ду­ха, са­да и увек и у ве­ко­ве ве­ко­ва. Амин.